Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Ik ben Marjolijn Knippels, gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67828566.
 2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden en overeenkomsten, door of namens mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door mij, in het kader van de overeenkomst, ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden geldig.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Ik ben enkel gebonden aan het aanbod wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen      

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In het aanbod staat de prijs van de gekozen dienst of traject vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart gefactureerd.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Er zal niet met een eerste sessie worden gestart voor een (eerste deel van de) betaling is voldaan.
 4. Betaling in termijnen is op verzoek niet uitgesloten. Ik ben hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Ik zal de tarieven niet verhogen binnen de looptijd van een traject.
 6. Facturen dienen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur.
 8. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan mij.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet.
 2. Jij dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. Ik zal bij mijn advies uitgaan van jouw eigen inzicht.
 3. Ik ben gerechtigd bij de uitvoering van mijn werkzaamheden derden in te schakelen.
 4. Ik ben geen arts en zal mij nimmer zo voordoen. Er wordt geen advies gegeven op medisch vlak. Er wordt niet met behandelplannen gewerkt en geen medicatie uitgeschreven. Ik ben gerechtigd jou door te verwijzen in geval van klachten waarbij ik niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7 – Wijziging en annulering

 1. Voor bepaalde trajecten en trainingen zal met een intake worden gewerkt. Ik ben gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien ik dat na de intake nodig acht.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 3. Indien wij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, of tijdige informatieverstrekking uitblijft, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Ik stel jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Ik ben bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 5. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid mijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan jou. Wij zullen samen zoeken naar een passende oplossing en proberen de sessie te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien jij de overeenkomst wenst te ontbinden na acceptatie van het aanbod geldt dat dit schriftelijk en met opgave van reden moet gebeuren. De overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst binnen deze 14 dagen plaatsvindt of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering na deze periode, maar voor aanvang van de eerste werkzaamheden, wordt 15% van het bedrag opeisbaar.
 7. Wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen worden bij annulering de tot dan toe gewerkte uren en gemaakte kosten direct opeisbaar.
 8. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 24 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de sessie binnen een traject wordt verplaatst, dient dit te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats te vinden.
 9. Indien jij later dan 15 minuten aanwezig bent voor een sessie komt deze te vervallen en ontstaat geen recht op het inhalen van deze verloren tijd.
  10. Sessies uit een traject dienen binnen de gecommuniceerde looptijd te worden afgenomen. Na deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de niet of nog niet afgenomen sessies.

Artikel 8 – Aanvullende bepalingen groepsprogramma

 1. Jij zult enkel worden toegelaten aan een programma indien jij aan alle deelnamevereisten voldoet, zoals tijdens een intake besproken. Ik kan een deelnemer altijd weigeren.
 2. Om het groepselement van een programma goed tot uiting te kunnen laten komen is een minimum aantal deelnemers vereist. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt het programma geannuleerd en krijg jij je reeds betaalde bedrag terug.
 3. Om het maximale resultaat te behalen, toon jij 100% commitment door het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van de opdrachten. Indien jij hier niet aan kunt voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 4. Wij zijn allebei gehouden onze afspraken na te komen, tijdig content aan te leveren, deel te nemen aan de sessies en een veilige omgeving te creëren.
 5. Indien jij je herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, of hinder oplevert voor de voortzetting van het programma, kan ik jou van het programma uitsluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.
 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een programma kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien ik dit nodig acht. Ik kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.
 7. Wanneer jij jouw deelname aan het programma wilt annuleren is dat enkel per e-mail mogelijk. Jij gaat ermee akkoord dat het gehele bedrag dient te worden betaald, ook wanneer jij gedurende het programma of de werkzaamheden wenst tot annulering over te gaan, tenzij wij in overleg besluiten dat voortzetting van de overeenkomst niet wenselijk is. Indien jij de overeenkomst particulier hebt gesloten zullen de kosten bij annulering naar rato worden verrekend.
 8. Indien jij bent verhinderd voor een individuele sessie, kun jij de sessie tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos verzetten.
 9. Indien jij niet bij een groepssessie aanwezig kunt zijn, zal ik de lesstof na afloop toesturen. De groepssessies kunnen niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 10. De bepalingen uit artikel 10 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op groepsprogramma’s.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een B2B overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10 – Online training

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en een training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt bij annulering het bedrag naar rato verrekend.
 3. Jij ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
 4. Ik kan de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aanpassen. Ik kan tevens de prijs in de aanloop naar een training aanpassen ter promotionele doeleinden.
 5. Ik voer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat jij met aankoop beoogde. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
 6. Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan ik niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Ik heb het recht om deelname te weigeren.
 8. Jij verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training. Jij mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van mijn naamsvermelding.
 9. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven mijn eigendom. Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. Jij verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van mijn diensten.
 11. Ik kan communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 11 – Workshops

 1. Ik kan wijzigingen aanbrengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door mij wordt gewijzigd, heb jij het recht te annuleren of je kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer jij onverwachts verhinderd bent voor een workshop mag het deelnamebewijs enkel in overleg en tegen een soortgelijk bedrag als het bedrag waarvoor het toegangsbewijs is aangeschaft worden doorverkocht.
 3. Het is enkel toegestaan beeld -en/of geluidsopnames te maken na uitdrukkelijke toestemming van alle aanwezige deelnemers. Deze opnames mogen enkel kleine momentopnames en geen doorlopende opnames zijn. De content mag op social media worden gedeeld met naamsvermelding.
 4. Ik heb het recht deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid schade

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, sessie of training.
 4. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw handelingen en gedragingen tijdens en na afloop van een training of sessie. Jij maakt altijd zelf je eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 5. Een sessie is in geen geval vervanging van een medisch advies van een medisch deskundige en kan dan ook niet worden beschouwd als vervanging van reguliere behandelingen.
 6. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben aan jou voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 7. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en advies.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is enkel toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie na uitdrukkelijke toestemming.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14 – Bijzondere bepalingen

 1. Wij zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Dit is ook van toepassing op informatie gedeeld door andere deelnemers.
 2. Doordat voor enkele van mijn diensten gebruik wordt gemaakt van software van derde partijen, kan ik niet garanderen dat mijn diensten en/of content op ieder moment beschikbaar zijn.

Artikel 15 – Klachten

 1. Jij kunt klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.
 2. Ik ben tevens aangesloten bij het NIBIG. Mochten wij er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Dit geldt alleen voor individuele begeleiding en niet voor de trainingen en workshops.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 – Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.
Scroll naar top
Trauma & Relatie draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches